_Tamil Motivational Quotes

100+ Tamil Motivational Quotes 2023 – తమిళ ప్రేరణాత్మక కోట్స్

தமிழ் உதவியுடன் நன்றிகளை பெறுவதற்கு மிகவும் கடிதமான அர்த்தங்கள் உள்ளன. இந்த குறிப்புகள் தமிழர்களுக்கு உதவும் பண்புகள் அல்லது உன்னுடைய தியேட்டு அறிவித்து அறிய முறையில் தமிழில் வழங்கப்படும் பிரபல தமிழ் உதவியுடன் கருத்துகள் என்று அறிந்துள்ளன. இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் நிறுவனத்தின் தமிழ் உதவியுடன் பெற்ற அதிர்ச்சியுடன் கருத்துகளை கண்டுபிடித்து காண்பிக்கப்படும்.

Overview of Tamil culture

தமிழ் தாய்மை பண்பாடு தமிழர்களின் பிரதினமான விரிவு மற்றும் தமிழ் சங்கத்தின் பிரதினமான தாய்மை உறுப்பு போன்றவை. பழங்கு பாரம்பரிய தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகள் தமிழர்களின் வாழ்வின் பொருள் திருத்தனை திருவிழாவின் தலைமுறையாகச் செய்யப்படுகிறது. தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகளில், தமிழர்களின் குடும்ப பிரம்மாணியம், திருநாள் பிரிவு, மரபு பிரிவு, பரிசித்திரம், திருவிழாவுக்கும் முன் தமிழ் விரிவு போன்ற பல பண்பாடுகளும் தரும்.

தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகளில், தமிழர்களின் தாய் தன் சிறப்புப் பெயர் கொண்டு திருத்தப்படும் பண்பாடுகளும் உள்ளன. முன்னர் தன்னிச்சை அமைத்திருக்கும் பிற தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகளும் சிவப்பு அனுபவம், தெய்வம் அனுபவம், புரட்சி அனுபவம், தாள் அனுபவம் ஆகியவை ஆகும். தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகளில், தமிழர்கள் கடவுளை அதிகரிக்கும் வரவுகளும் தரும். தமிழ் தாய்மை பண்பாடுகளில், அதிகம் பார்த்திருக்கிறது தமிழ் உருவியியல் ஆகிய தமிழ் வாழ்வின் அதிகம் பார்த்திருக்கிறது.

Positivity Motivational Quotes in Tamil

 • ஒவ்வொரு சிறிய மாற்றமும் பெரிய வெற்றியின் ஒரு பகுதியாகும்
ஒவ்வொரு சிறிய மாற்றமும் பெரிய வெற்றியின் ஒரு பகுதியாகும்
 • நம்பிக்கை வெற்றியோடு வரும். ஆனால் வெற்றி நம்பிக்கை உள்ளோரிடம் மட்டுமே வரும்.
நம்பிக்கை வெற்றியோடு வரும். ஆனால் வெற்றி நம்பிக்கை உள்ளோரிடம் மட்டுமே வரும்.
 • மனம் உங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முன் உங்கள் மனதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்
மனம் உங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முன் உங்கள் மனதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்
 • நீங்கள் நிறுத்தாத வரை எவ்வளவு மெதுவாகச் சென்றாலும் பரவாயில்லை.
நீங்கள் நிறுத்தாத வரை எவ்வளவு மெதுவாகச் சென்றாலும் பரவாயில்லை.
 • தைரியம் பயத்தை விட ஒரு படி மேலே உள்ளது.
தைரியம் பயத்தை விட ஒரு படி மேலே உள்ளது.
 • அறிவை விட முக்கியமானது, உங்கள் இலக்கை அடைய உங்கள் விருப்பம்.
அறிவை விட முக்கியமானது, உங்கள் இலக்கை அடைய உங்கள் விருப்பம்.
 • செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்.
செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்.
 • மலையைப் பார்த்து மலைத்து விடாதே, மலை மீது ஏறினால் அதுவும் உன் காலடியில்.
மலையைப் பார்த்து மலைத்து விடாதே, மலை மீது ஏறினால் அதுவும் உன் காலடியில்.
 • முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், ஆனால் முயலாமை என்றுமே வெல்லாது.
முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், ஆனால் முயலாமை என்றுமே வெல்லாது.
 • இன்று நீங்கள் உணரும் வலி நாளை நீங்கள் உணரும் பலமாக இருக்கும்.
இன்று நீங்கள் உணரும் வலி நாளை நீங்கள் உணரும் பலமாக இருக்கும்.

Self Confidence Tamil Motivational Quotes

 • நாம் வலியைத் தழுவி, அதை நமது பயணத்திற்கு எரிபொருளாக எரிக்க வேண்டும்.
நாம் வலியைத் தழுவி, அதை நமது பயணத்திற்கு எரிபொருளாக எரிக்க வேண்டும்.
 • வெற்றி இலக்கை அடைய தோல்விகள் படிகட்டுகள்.
வெற்றி இலக்கை அடைய தோல்விகள் படிகட்டுகள்.
 • ஒரு சிக்கல் உங்கள் சிறந்ததைச் செய்வதற்கான வாய்ப்பாகும்.
ஒரு சிக்கல் உங்கள் சிறந்ததைச் செய்வதற்கான வாய்ப்பாகும்.
 • உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள்.
உங்களால் பறக்க முடியாவிட்டால் ஓடுங்கள்.
 • பழைய பழக்கங்கள் புதிய பாதைகளைத் திறக்காது.
பழைய பழக்கங்கள் புதிய பாதைகளைத் திறக்காது.
 • ஒரு மனிதன் தன்னை உலகிற்கு புத்திசாலி என்று நிரூபிப்பதை நிறுத்தும்போது வெற்றி பெறுகிறான்.
ஒரு மனிதன் தன்னை உலகிற்கு புத்திசாலி என்று நிரூபிப்பதை நிறுத்தும்போது வெற்றி பெறுகிறான்.
 • விழுவதெல்லாம் எழுவதற்குத்தானே தவிர அழுவதற்கு அல்ல.
விழுவதெல்லாம் எழுவதற்குத்தானே தவிர அழுவதற்கு அல்ல.
 • நீ இன்று செய்யும் சின்ன சின்ன முயற்சிகள் நாளை மாறும் வெற்றியின் ஆணி வேர்கள்.
நீ இன்று செய்யும் சின்ன சின்ன முயற்சிகள் நாளை மாறும் வெற்றியின் ஆணி வேர்கள்.
 • கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி வெற்றிக் கனியை எட்டுபவனே சிறந்த சாமர்த்தியசாலி ஆகிறான்.
கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி வெற்றிக் கனியை எட்டுபவனே சிறந்த சாமர்த்தியசாலி ஆகிறான்.
 • சிந்தனை மட்டும் செய்ய உனக்கு தெரியுமானால் நீயே உனக்கான மிகச்சிறந்த ஆலோசகர்.
சிந்தனை மட்டும் செய்ய உனக்கு தெரியுமானால் நீயே உனக்கான மிகச்சிறந்த ஆலோசகர்.

Success Motivational Quotes in Tamil

 • நம்மீது நம்பிக்கை நமக்கிருக்கும் வரை வாழ்க்கை நம்வசம்.
நம்மீது நம்பிக்கை நமக்கிருக்கும் வரை வாழ்க்கை நம்வசம்.
 • உறுதியுடன் எழுந்திருங்கள். திருப்தியுடன் படுக்கைக்குச் செல்லுங்கள்.
உறுதியுடன் எழுந்திருங்கள். திருப்தியுடன் படுக்கைக்குச் செல்லுங்கள்.
 • வெற்றிக்கான திறவுகோல் தடைகளில் அல்ல, இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துவதாகும்.
வெற்றிக்கான திறவுகோல் தடைகளில் அல்ல, இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துவதாகும்.
 • நீங்களே கட்டியெழுப்பும் சுவர்களால் மட்டுமே நீங்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
நீங்களே கட்டியெழுப்பும் சுவர்களால் மட்டுமே நீங்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
 • தன்னம்பிக்கை கொண்ட மனிதன் மற்றவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுகிறான்.
தன்னம்பிக்கை கொண்ட மனிதன் மற்றவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுகிறான்.
 • நாம் ஒளிந்து கொள்ளும் பெண் மான்கள் அல்ல, ஒளி வீசப்போகும் விண்மீன்கள்.
நாம் ஒளிந்து கொள்ளும் பெண் மான்கள் அல்ல, ஒளி வீசப்போகும் விண்மீன்கள்.
 • உன் திறமையை வெளி காட்டு, உலகம் உன்னை கண்டறியும்.
உன் திறமையை வெளி காட்டு, உலகம் உன்னை கண்டறியும்.
 • அற்புதமான ஒன்று நடக்கப்போகிறது என்று எப்போதும் நம்புங்கள்.
அற்புதமான ஒன்று நடக்கப்போகிறது என்று எப்போதும் நம்புங்கள்.
 • கற்றவர்களிடம் கற்பதை விட கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்களிடம் கற்றுக்கொள்.
கற்றவர்களிடம் கற்பதை விட கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்களிடம் கற்றுக்கொள்.
 • நீங்கள் செய்யாவிட்டால் கனவுகள் செயல்படாது.
நீங்கள் செய்யாவிட்டால் கனவுகள் செயல்படாது.

Life Motivational Quotes in Tamil

 • தோல்வி வெற்றிக்கு நேர்மாறானது அல்ல, அது வெற்றியின் ஒரு பகுதியாகும்.
தோல்வி வெற்றிக்கு நேர்மாறானது அல்ல, அது வெற்றியின் ஒரு பகுதியாகும்.
 • உலகில் நீங்கள் காண விரும்பும் மாற்றமாக இருங்கள்.
உலகில் நீங்கள் காண விரும்பும் மாற்றமாக இருங்கள்.
 • அமைதியாய் இருப்பவனை முட்டாள் என எண்ணிவிடாதே, பேசுபவனை விட கேட்பவனே புத்திசாலி.
அமைதியாய் இருப்பவனை முட்டாள் என எண்ணிவிடாதே, பேசுபவனை விட கேட்பவனே புத்திசாலி.
 • வாழ நினைப்பவனுக்கு வானம் கூட வாயிற் படி தான்.
வாழ நினைப்பவனுக்கு வானம் கூட வாயிற் படி தான்.
 • விதைத்தவன் உறங்கலாம். ஆனால் விதைகள் ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை.
விதைத்தவன் உறங்கலாம். ஆனால் விதைகள் ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை.
 • ஆயிரம் தடைகள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறிந்து முன்னேறு.
ஆயிரம் தடைகள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறிந்து முன்னேறு.
 • உங்கள் சொந்த கனவுகளை உருவாக்குங்கள், அல்லது வேறு யாராவது உங்களைக் கட்டியெழுப்புவார்கள்.
உங்கள் சொந்த கனவுகளை உருவாக்குங்கள், அல்லது வேறு யாராவது உங்களைக் கட்டியெழுப்புவார்கள்.
 • பெரிய வேலையைச் செய்வதற்கான ஒரே வழி, நீங்கள் செய்வதை நேசிப்பதே.
பெரிய வேலையைச் செய்வதற்கான ஒரே வழி, நீங்கள் செய்வதை நேசிப்பதே.

Tamil Motivational Quotes for Success

 • நீங்கள் அதை கனவு காண முடிந்தால், நீங்கள் அதை அடைய முடியும்.
நீங்கள் அதை கனவு காண முடிந்தால், நீங்கள் அதை அடைய முடியும்.
 • உங்கள் உறுதியும் விடாமுயற்சியும் உங்களை ஒரு வெற்றிகரமான நபராக மாற்றும்.
உங்கள் உறுதியும் விடாமுயற்சியும் உங்களை ஒரு வெற்றிகரமான நபராக மாற்றும்.
 • செயல் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் அடித்தளமாகும்.
செயல் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் அடித்தளமாகும்.
 • கஷ்டங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். நாம் கடந்து சென்று கொண்டே இருப்போம்.
கஷ்டங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். நாம் கடந்து சென்று கொண்டே இருப்போம்.
 • சாமர்த்தியம் இருந்தால் எதையும் சமாளிக்கலாம். தைரியம் இருந்தால் எப்படியும் சாதிக்கலாம்.
சாமர்த்தியம் இருந்தால் எதையும் சமாளிக்கலாம். தைரியம் இருந்தால் எப்படியும் சாதிக்கலாம்.
 • வெற்றி என்பது கொடுத்து பெறுவது அல்ல முயன்று அடைவது.
வெற்றி என்பது கொடுத்து பெறுவது அல்ல முயன்று அடைவது.
 • நீங்கள் முயற்சியை கைவிடாதவரை, வெற்றியும் உங்களை கைவிடுவதில்லை. 
நீங்கள் முயற்சியை கைவிடாதவரை, வெற்றியும் உங்களை கைவிடுவதில்லை. 

Motivational Quotes in Tamil for Students

 • நம் வாழ்வில் எல்லாம் ஒரு நாள் மாறும். ஆனால் ஒரே நாளில் மாறிவிடாது.
நம் வாழ்வில் எல்லாம் ஒரு நாள் மாறும். ஆனால் ஒரே நாளில் மாறிவிடாது.
 • முயற்சி செய்ய தயங்காதே, முயலும் போது முட்களும் உன்னை முத்தமிடும்.
முயற்சி செய்ய தயங்காதே, முயலும் போது முட்களும் உன்னை முத்தமிடும்.
 • லட்சியம் இருக்கும் இடத்தில் அலட்சியம் இருக்காது.
லட்சியம் இருக்கும் இடத்தில் அலட்சியம் இருக்காது.
 • தனித்து விட்டால் தான் நமது பலமும் பலவீனமும் நமக்கு தெரியும்.
தனித்து விட்டால் தான் நமது பலமும் பலவீனமும் நமக்கு தெரியும்.
 • ஆயிரம் தடைகள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறிந்து முன்னேறு.
ஆயிரம் தடைகள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறிந்து முன்னேறு.
 • தாங்க முடியாத அளவிற்கு நமக்கு ஒருபோதும் துன்பம் ஏற்படுவதில்லை.
தாங்க முடியாத அளவிற்கு நமக்கு ஒருபோதும் துன்பம் ஏற்படுவதில்லை.
 • சாதிக்கும் எண்ணம் ஆழ்மனதில் தோன்றி விட்டால், உன் விடா முயற்சியால் எதையும் சாதிக்கலாம்.
சாதிக்கும் எண்ணம் ஆழ்மனதில் தோன்றி விட்டால், உன் விடா முயற்சியால் எதையும் சாதிக்கலாம்.
 • உனக்கான அடையாளத்தை உலகம் உணரும் வரை, உன்னைப் பற்றிய விமர்சனம்
உனக்கான அடையாளத்தை உலகம் உணரும் வரை, உன்னைப் பற்றிய விமர்சனம்
 • ஒவ்வொன்றும் உனக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும்.
ஒவ்வொன்றும் உனக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும்.

Best Motivational Quotes in Tamil

 • விடா முயற்சி மட்டுமே ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் உன்னை புது வெற்றிக்கு தயார் செய்யும்.
விடா முயற்சி மட்டுமே ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் உன்னை புது வெற்றிக்கு தயார் செய்யும்.
 • தயக்கம் தடைகளை உருவாக்கும். இயக்கம் தடைகளை உடைக்கும்.
தயக்கம் தடைகளை உருவாக்கும். இயக்கம் தடைகளை உடைக்கும்.
 • முயற்சி செய்து கொண்டே இரு. ஒரு நாள் தோல்வி தோற்றுப்போகும், உன் முயற்சியிடம்.
முயற்சி செய்து கொண்டே இரு. ஒரு நாள் தோல்வி தோற்றுப்போகும், உன் முயற்சியிடம்.
 • இலைகள் உதிர்வதால் மரங்கள் வாடுவது இல்லை. மீண்டும் புதிய இலைகளை தோற்றுவிக்கும்.
இலைகள் உதிர்வதால் மரங்கள் வாடுவது இல்லை. மீண்டும் புதிய இலைகளை தோற்றுவிக்கும்.
 • வெற்றி பெற விரும்பினால், தடைகளை உடைத்து செல். நம்பிக்கையை விதைத்து செல்.
வெற்றி பெற விரும்பினால், தடைகளை உடைத்து செல். நம்பிக்கையை விதைத்து செல்.
 • காத்திருந்தால், எதுவும் நடக்காது. இறங்கி போராடு. வெற்றி உன் மகுடம் ஆகும்.
காத்திருந்தால், எதுவும் நடக்காது. இறங்கி போராடு. வெற்றி உன் மகுடம் ஆகும்.
 • ஒன்றை வெல்வதற்கு நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை போரிட வேண்டி இருக்கும்
ஒன்றை வெல்வதற்கு நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை போரிட வேண்டி இருக்கும்
 • நீ அடைய நினைத்த இலக்கை அடையும் வரை, கல் வந்தாலும் சொல் வந்தாலும் கலங்காமல் நீ முன்னேறு.
நீ அடைய நினைத்த இலக்கை அடையும் வரை, கல் வந்தாலும் சொல் வந்தாலும் கலங்காமல் நீ முன்னேறு.
 • துன்பங்கள் துரத்தினாலும், சோர்ந்து போகாமல், எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெறுவதே தன்னம்பிக்கை உடைய மனிதனுக்கு அழகு.
துன்பங்கள் துரத்தினாலும், சோர்ந்து போகாமல், எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெறுவதே தன்னம்பிக்கை உடைய மனிதனுக்கு அழகு.
 • சவால்கள் மேல் சவாரி செய்வதே வெற்றிக்கு வழி.
சவால்கள் மேல் சவாரி செய்வதே வெற்றிக்கு வழி.

Inspirational Motivational Quotes in Tamil

 • நிகழ்காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால் எதிர்காலம் நம்மை வரவேற்கும்.
நிகழ்காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால் எதிர்காலம் நம்மை வரவேற்கும்.
 • உன்னைத் தவிர நீ வெற்றியடைவதை வேறு யவராலும் தடுக்க முடியாது.
உன்னைத் தவிர நீ வெற்றியடைவதை வேறு யவராலும் தடுக்க முடியாது.
 • பயத்தையும் தயக்கத்தையும் தூக்கிப்போடுங்கள். வெற்றி உங்கள் காலடியில்.
பயத்தையும் தயக்கத்தையும் தூக்கிப்போடுங்கள். வெற்றி உங்கள் காலடியில்.
 • வெற்றிக்கான நிரந்தர வழி தோல்வி அடைந்த பிறகும், இன்னும் ஒரு முறை முயற்சி செய்வதே.
வெற்றிக்கான நிரந்தர வழி தோல்வி அடைந்த பிறகும், இன்னும் ஒரு முறை முயற்சி செய்வதே.
 • பலனை எதிர்ப்பார்க்காதே, நன்மையைச் செய்.
பலனை எதிர்ப்பார்க்காதே, நன்மையைச் செய்.
 • மூச்சு விடுபவன் எல்லாம் மனிதன் அல்ல. முயற்சி செய்பவனே மனிதன்.
மூச்சு விடுபவன் எல்லாம் மனிதன் அல்ல. முயற்சி செய்பவனே மனிதன்.
 • கடக்க போகும் பெறும் பாதையை கண்டு வியக்கும் போது, கடந்து வந்த பெறும் பாதையை நினைத்து பாருங்கள்.
கடக்க போகும் பெறும் பாதையை கண்டு வியக்கும் போது, கடந்து வந்த பெறும் பாதையை நினைத்து பாருங்கள்.
 • ஊக்கமும் உறுதியும் உள்ள ஒருவரால் தான் செயற்கரிய செயல்களை செய்ய முடியும்.
ஊக்கமும் உறுதியும் உள்ள ஒருவரால் தான் செயற்கரிய செயல்களை செய்ய முடியும்.
 • நேற்றைய தோல்வியை மறந்து, நாளைய வெற்றியை நோக்கி, இன்றைய பொழுதை தொடங்குவோம். வெற்றி நமதே.
நேற்றைய தோல்வியை மறந்து, நாளைய வெற்றியை நோக்கி, இன்றைய பொழுதை தொடங்குவோம். வெற்றி நமதே.
 • தயங்குறவர்கள் கை தட்டுகிறார்கள். துணிந்தவர் கை தட்டல் பெறுகிறார்கள்.
தயங்குறவர்கள் கை தட்டுகிறார்கள். துணிந்தவர் கை தட்டல் பெறுகிறார்கள்.

Study Motivation Quotes in Tamil

 • நம்பிக்கை என்பது உன் கையில் இருக்கும் வரை, வெற்றி என்பது உன் கை தொடும் தூரம் தான்.
நம்பிக்கை என்பது உன் கையில் இருக்கும் வரை, வெற்றி என்பது உன் கை தொடும் தூரம் தான்.
 • தோல்வி எத்தனை முறை உதைத்தாலும் மீண்டு வர முடியும், தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் உன் தாரக மந்திரமாக இருந்தால்.
தோல்வி எத்தனை முறை உதைத்தாலும் மீண்டு வர முடியும், தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் உன் தாரக மந்திரமாக இருந்தால்.
 • நேற்றைய உங்களையும், இன்றைய உங்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்
நேற்றைய உங்களையும், இன்றைய உங்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்
 • வெற்றிக்கு தான் எல்லைகள். முயற்சிக்கு ஏது எல்லைகள். முயற்சித்துக் கொண்டே இரு. உன் லட்சியத்தை அடையும் வரை.
வெற்றிக்கு தான் எல்லைகள். முயற்சிக்கு ஏது எல்லைகள். முயற்சித்துக் கொண்டே இரு. உன் லட்சியத்தை அடையும் வரை.
 • உன் வெற்றிக்கு வழி உன்னிடம் உள்ள முயற்சியில் தான் உள்ளது. பிறர் இடம் எதிர்பார்க்காதே.
உன் வெற்றிக்கு வழி உன்னிடம் உள்ள முயற்சியில் தான் உள்ளது. பிறர் இடம் எதிர்பார்க்காதே.
 • நடுங்கி நடுங்கி வாழ்ந்தால் நாடி இல்லாதவன் கூட உன்னை நசுக்கி விடுவான்
 • புதைக்கப்படும் விதை தான் மண்ணை விட்டு மரமாக எழுகிறது!
புதைக்கப்படும் விதை தான் மண்ணை விட்டு மரமாக எழுகிறது!
 • மனிதனாக பிறந்தவன் பயனின்றி அழியக்கூடாது.
மனிதனாக பிறந்தவன் பயனின்றி அழியக்கூடாது.
 • இங்கு பாதைகள் வெற்றியை தீர்மானிப்பது இல்லை. பயணிப்பவன் முயற்சிகளே வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது.
இங்கு பாதைகள் வெற்றியை தீர்மானிப்பது இல்லை. பயணிப்பவன் முயற்சிகளே வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது.

Motivational Quotes in Tamil Text

 • முயற்சி இருந்தால் செல்லும் பாதை எல்லாம் நாம் வெல்லும் பாதை தான்.
முயற்சி இருந்தால் செல்லும் பாதை எல்லாம் நாம் வெல்லும் பாதை தான்.
 • பயிற்சியும் முயற்சியும் சேர்ந்தால் தான் வெற்றி. பயிற்சி செய்து முயற்சி செய் வெற்றி உனதே.
பயிற்சியும் முயற்சியும் சேர்ந்தால் தான் வெற்றி. பயிற்சி செய்து முயற்சி செய் வெற்றி உனதே.
 • எப்போதும் உன் அடையாளத்தை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்காதே
எப்போதும் உன் அடையாளத்தை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்காதே
 • தேவைப்படும் பொழுது நீ தேடப்படுவாய். அதுவரை அமைதியாய் இரு.
தேவைப்படும் பொழுது நீ தேடப்படுவாய். அதுவரை அமைதியாய் இரு.
 • உறுதியான முடிவும், முயற்சியும் இருந்தால் தான் அதன் பெயர் வெற்றி.
உறுதியான முடிவும், முயற்சியும் இருந்தால் தான் அதன் பெயர் வெற்றி.
 • உன்னை வெல்லும் தகுதி தோல்விக்கே இருக்கும் போது.தோல்வியை வெல்லும் தகுதி,உனக்கு இல்லாமலா போய்விடும்.
உன்னை வெல்லும் தகுதி தோல்விக்கே இருக்கும் போது.தோல்வியை வெல்லும் தகுதி,உனக்கு இல்லாமலா போய்விடும்.
 • எப்போதும் தோல்வி அச்சத்தில் இருப்பதை விட, முயற்சி என்ற ஆபத்தை ஒரு முறை எதிர்கொள்வதே மேல்.
எப்போதும் தோல்வி அச்சத்தில் இருப்பதை விட, முயற்சி என்ற ஆபத்தை ஒரு முறை எதிர்கொள்வதே மேல்.
 • மதி கொண்டு முயற்சித்தால் விதி என்று ஏதுமில்லை இங்கு.
மதி கொண்டு முயற்சித்தால் விதி என்று ஏதுமில்லை இங்கு.
 • முயன்று கொண்டே இரு, தோல்வி உன்னிடம் மண்டியிடும் வரை.
முயன்று கொண்டே இரு, தோல்வி உன்னிடம் மண்டியிடும் வரை.
 • மற்றவர்கள் தோள் மீது ஏறி நின்று தன்னை உயரமாக காட்டிக் கொள்வதை விட தனித்து நின்று, உங்கள் உண்மையான உயரத்தை காட்டுவதே தன்னம்பிக்கை.
மற்றவர்கள் தோள் மீது ஏறி நின்று தன்னை உயரமாக காட்டிக் கொள்வதை விட தனித்து நின்று, உங்கள் உண்மையான உயரத்தை காட்டுவதே தன்னம்பிக்கை.

Self Motivation Quotes in Tamil

 • சாயலில் வெற்றி பெறுவதை விட அசல் தோற்றத்தில் தோல்வி அடைவது நல்லது.
சாயலில் வெற்றி பெறுவதை விட அசல் தோற்றத்தில் தோல்வி அடைவது நல்லது.
 • எதிரி இல்லை என்றால் இன்னும் நீ இலக்கை நோக்கி பயனிக்கவில்லை என்று அர்த்தம்.
எதிரி இல்லை என்றால் இன்னும் நீ இலக்கை நோக்கி பயனிக்கவில்லை என்று அர்த்தம்.
 • விடாமுயற்சி என்ற ஒற்றை நூல் சரியாக இருந்தால் வெற்றி எனும் பட்டம் நம் வசமே.
விடாமுயற்சி என்ற ஒற்றை நூல் சரியாக இருந்தால் வெற்றி எனும் பட்டம் நம் வசமே.
 • ஒரு நாள் விடியும் என்று காத்திருக்காமல் இன்றே முடியுமென முயற்சி செய் வேதனைகளும் வெற்றிகளாக மாறலாம்.
ஒரு நாள் விடியும் என்று காத்திருக்காமல் இன்றே முடியுமென முயற்சி செய் வேதனைகளும் வெற்றிகளாக மாறலாம்.
 • எப்போதும் நம் மனதில் உச்சரிக்க வேண்டிய வாக்கியம் என்னால் முடியும்.
எப்போதும் நம் மனதில் உச்சரிக்க வேண்டிய வாக்கியம் என்னால் முடியும்.
 • முதல் முயற்சி தோல்வி என்றால் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்கள்,தோல்வியை வென்றுவிடலாம் வெற்றியால்.
முதல் முயற்சி தோல்வி என்றால் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்கள்,தோல்வியை வென்றுவிடலாம் வெற்றியால்.
 • பிரச்சனைகள் நம்மை செதுக்க வருவதாக நினைத்து எதிர் கொள்ளுங்கள், சிதைந்து போக மாட்டீர்கள்.
பிரச்சனைகள் நம்மை செதுக்க வருவதாக நினைத்து எதிர் கொள்ளுங்கள், சிதைந்து போக மாட்டீர்கள்.

Also Read: Top Positive Quotes in Tamil to Uplift Your Mood

Conclusion

தமிழ் சிறப்பு உதவியும் ஊழியும் நமக்கு தனியார் உதவியும் ஊழியும் வழங்குகிறது. இந்த சிறப்பு உதவியும் ஊழிகளை பயன்படுத்தி நமது உத்திகளை விட மற்றும் வலுக்குகளை முடித்து நல்ல உறவுகளை அடையும் முக்கியத்தின் மூலம் சிறப்பு உதவியும் ஊழிகள் திறந்து விட்டது. அதன் மூலம் நமது உதவியும் ஊழிகள் தமிழில் முக்கியமான பல்வேறு குறிப்புகளும் நாம் படித்துக் கொண்டு பின்னர் திரும்ப ஆரம்பிக்க முடியும்.

Similar Posts

105 Comments

 1. Купить двери на заказ в Москве
  Производство дверей на заказ по индивидуальным размерам
  Советы по выбору дверей на заказ
  Материалы и цвета дверей на заказ
  Двери на заказ: доставка и монтаж дверей на заказ
  Экономичные варианты дверей на заказ
  Шпонированные двери на заказ: преимущества и недостатки
  Железные двери на заказ: надежность и безопасность
  Двери на заказ в стиле “модерн”
  Двери цены в розницу [url=http://www.mebel-finest.ru]http://www.mebel-finest.ru[/url].

 2. Greetings fellow crypto enthusiast,

  I have got some amazing news for you! Do you know of notcoin? It’s a new money that is going to be launched soon. It works on the basis of TON – it’s a powerful technology that makes notcoin fast.

  Notcoin is not just currency. It’s a game in Telegram, where you can mine notcoin by pressing on a coin in the chat. You can also create teams, complete tasks and compete in the scores.

  Notcoin is praised by some of the smartest investors in the world of cryptocurrencies. It has a huge collective of enthusiastic players. And it has a lot of advantages that make it stronger than other coins.

  Some of these advantages are:

  – Minimal energy goes for mining notcoin compared to other money
  – Simple access through the Telegram service
  – Pleasant and mutual fun that stimulates interest

  Seems cool, right? Well don’t waste this offer to join the notcoin revolution. What you need is to go on this link and open your notcoin exploration today!

  Button: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573790_14883336

  Grateful for your attention!

 3. “Ion Detective Agency sets the gold standard for private investigations. With their blend of cutting-edge technology, expert human intelligence, and unwavering commitment to discretion, they deliver results that surpass expectations. Trust Ion Detective Agency to uncover the truth and provide you with the peace of mind you deserve.”Ion Detective

 4. [url=https://megauto.online]Такси Стерлитамак[/url] – Междугородние такси Казань, Трансфер Миллерово

 5. [url=https://xn--krken13-9va.at]kraken зеркало официальный[/url] – kraken тор, kraken официальный

 6. [url=https://www.onioni4.ru/content/onion_saiti]Onion сайты[/url] – Даркнет 2024, Народный путеводитель Даркнета

 7. [url=https://www.onioni4.ru/content/onion_saiti]Onion сайты[/url] – Проверенные сайты Даркнета, Проверенные сайты Даркнета

 8. [url=https://www.onioni4.ru]Проверенные сайты Даркнета[/url] – Даркнет поисковик, Даркнет поисковик

 9. Ночью понадобились деньги на оплату срочной доставки. Нашел телеграм-канал новые и малоизвестные МФО 2024, где представлена подборка малоизвестных МФО 2024 года, работающих круглосуточно и выдающих займы даже с плохой кредитной историей. Оформил заявку и моментально получил деньги на карту. Благодаря этому смог вовремя оплатить доставку. Рекомендую этот канал всем, кто ищет быстрый займ в любое время суток!

 10. [url=https://mounjaro-apteka.ru]Оземпик 0.5 мг купить[/url] – лираглутид семаглутид дулаглутид отзывы, семаглутид российский аналог

 11. [url=https://t.me/ozempic_zakazat]оземпик омск[/url] – саксенда раствор +для инъекций novo nordisk, оземпик купить

 12. [url=https://pro-diabet.pro/stati/komu-pokazan-i-chto-umeet-preparat-ozempik-semaglutid-pri-saharnom-diabete/]Оземпик цена[/url] – оземпик 1 5, zepbound цена

 13. [url=https://b-p.sale]купить аккаунт инстаграм с отлежкой[/url] – купить аккаунт с галочкой инстаграм, где купить аккаунт в инсте

 14. [url=https://b-p.sale]купить акк инстаграм[/url] – купить акк вк с коротким айди, акк инсты

 15. [url=https://gulfgunsmarket.com/]магазин оружия без разрешения[/url] – mavic 3 купить, купить травмат

 16. [url=https://b-p.sale]купить левые аккаунты в инстаграм[/url] – магазин аккаунтов vk, аккаунт контакт

 17. [url=https://bs2site.art]blacksprut официальный сайт[/url] – blacksprut ссылка, blacksprut onion

 18. [url=https://gulfgunsmarket.com/]квадрокоптер мавик купить[/url] – mavic 3 купить, купить травматическое оружие

 19. Glaucoma treatment at MCI Clinic is designed to effectively manage and control intraocular pressure to prevent vision loss. Our team employs advanced diagnostic tools and personalized treatment plans, including medication, laser therapy, and surgical options. Early detection and consistent monitoring are key to successful glaucoma management.

  At MCI, we prioritize patient education and support, ensuring you understand your condition and treatment options. Our specialists are committed to providing comprehensive care, helping you maintain your vision and overall eye health. Trust MCI for expert glaucoma treatment and dedicated patient care.

  MCI Clinic – astigmatizm

 20. [url=https://t.me/modeli_individyalki_moskvy]проверенные девочки москвы[/url] – Феи Москва, реальные девочки москвы

 21. [url=https://m3ga.megas.sbs]мега новая ссылка[/url] – мега новая ссылка, mega sb что это за сайт

 22. [url=https://mega555net01.com]не работает сайт m3ga gl[/url] – mega sb onion, mega sb зеркало сайта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *